fbpx
Sari la conținut
Scoala de dans - Contact - Statut club

Statut club

Distribuie
clubul de dans sportiv hobby dance, cursuri dans, cursuri dans sportiv, cursuri dans copii, lectii private dans, dans sportiv bucuresti, dansatori profesionisti, dansatori evenimente, dansatori nunta, dans nunta, dansul mirilor
Clubul de dans sportiv HobbyDance

STATUTUL ASOCIAȚIEI

CLUBUL DE DANS SPORTIV HOBBY DANCE

Actualizat la data de 15.03.20223

Art. 1. Denumire, forma juridică, sediu, durată.

Art.1.1. Se înființează Asociația Clubul de Dans Sportiv ,,Hobby Dance,,, numită în continuare ,,Asociația,, ,  ca persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații și legea 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările ulterioare.

Art.1.2. Asociația este persoană juridică română de drept privat, cu scop nepatrimonial, este organizată și funcționează în conformitate cu prezentul statut, act constitutiv și legile române în vigoare. Asociația este persoană juridică autonomă, apolitică, neguvernamentală fără scop patrimonial.

Art.1.3. Sediul asociației este în București strada Reșița numărul 37, bloc 15, scara H etajul 1, apartament 109, sector 4. Sediul Asociației poate fi schimbat în orice localitate din România, pe baza hotărârii Adunării Generale sau a Consiliului Director și cu respectarea legislației în vigoare. Asociația poate avea filiale, sucursale situate și în alte localități din țară și străinătate. Asociația se constituie pe o perioadă nedeterminată, din data înscrierii ca persoană juridică în Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor aflat la Grefa Judecătoriei sector 4 București.

Art. 2. Scopul și obiectivele Asociației.

Art.2.1. Asociația se constituie cu scopul de a organiza, conduce și controla pregătirea de performanță și dezvoltare în masă a tuturor disciplinelor sportive și în special a dansului sportiv.  

Art.2.2. Asociația are următoarele obiective:

 • asigură realizarea și protecția intereselor membrilor săi,
 • elaborează norme, baremuri și orice alte reglementări de selecție, pregătire a sporturilor și urmărește punerea lor în aplicare,
 • asigură pregătirea sportivilor pentru participare la competiții interne și internaționale,
 • organizează competiții interne și internaționale în interesul membrilor săi,
 • stabilește și întreține relații cu federațiile de specialitate, asociațiile și organismele specializate din țară și străinătate, precum și cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, care ar putea contribui la dezvoltarea școlii sportive românești,
 • colaborează cu mass-media pentru promovarea activității;
 • organizează diferite manifestări de dans sportiv, editează publicaţii în vederea popularizării activităţilor Asociaţiei și în scopul obiectivelor asumate, la nivel local, naţional și internaţional;
 • organizează manifestări publice în vederea atragerii de fonduri;
 • Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale având ca obiect activităţi economice adiacente şi în strânsă legătură cu scopul Asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Membrii Asociației.

Art.3.1. Pentru dobândirea calității de membru, persoanele fizice/juridice vor depune la sediul Asociației sau vor transmite prin adresa de mail asociației următoarele documente:

 • cerere de adeziune, conform model postat pe site-ul Asociaţiei;
 • copie carte de identitate/pașaport;
 • curriculum vitae;
 • declaraţie privind protecţia datelor cu caracter personal conform model postat pe site-ul.

 Pentru persoane juridice:

 • cerere de adeziune, conform model postat pe site-ul Asociaţiei semnată de reprezentantul persoanei juridice;
 • certificat constatator/cerere furnizare informaţii eliberate de Registrul Comerţului;
 • copie certificat înregistrare;
 • declaraţie privind protecţia datelor cu caracter personal conform model postat pe site-ul.

            Pentru Asociaţii/Fundaţii:

 • cerere de adeziune, conform model postat pe site-ul Asociaţiei semnată de reprezentantul persoanei juridice;
 • Extras din Registrul special al Asociaţiilor și Fundaţiilor eliberat de Judecătorie;
 • Copie certificat înregistrare;

Art.3.2.Membrii Asociației Clubului de Dans Sportiv Hobby Dans sunt:

 • membrii fondatori ai asociației. Aceștia au drept de vot la Adunarea Generală,
 • membri cu drept de vot, persoane fizice și juridice care recunosc statutul și regulamentele Asociației. Aceștia se vor afilia prin completarea unei cereri de adeziune aprobate de consiliul director.
 • membri de onoare fără drept de vot, desemnați din rândurile persoanelor care au o contribuție importantă la dezvoltarea activității asociației.
 • membri cotizanți fără drept de vot care recunosc statutul și regulamentele Asociației Clubului de Dans Sportiv Hobby Dance. Aceștia se vor afilia prin completarea unei cereri de adeziune aprobate de Consiliul Director.

Art.3.3. Membrii Asociației au următoarele drepturi și obligații;

 • să le fie apărate drepturile față de terți,
 • Să respecte statutul și regulamentele Asociației,
 • să participe activ și să contribuie la desfășurarea activității, la realizarea obiectivului și scopului pentru care s-a creat Asociația,
 • Să plătească la timp cotizația stabilită cu excepția membrilor de onoare.   

Art.3.4.Calitatea de membru se pierde;

 • prin excludere, când sunt încălcate prevederile statutului și ale regulamentelor asociației ,
 • prin retragere sau deces ,
 • prin neplata cotizației de membru la termenul stabilit .
 • Consiliul Director al Asociației decide pierderea calității de membru. Contestațiile privind calitatea de membru sunt votate în Adunarea Generală.
 • Excluderea poate fi contestată în instanţă.
 • Retragerea sau excluderea nu absolvă pe membru de îndeplinirea obligaţiilor avute anterior retragerii sau excluderii.

Art.4. Organele de Conducere, Reprezentare și Control.

Art.4.1. Organele Asociației sunt;

 • Adunarea Generală,
 • Consiliul Director,
 •  

Art.4.2. Adunarea Generală este principalul organ executiv al asociației și este alcătuită din membrii săi cu drept de vot (persoane care au împlinit vârsta de 18 ani). Dreptul de vot se poate exercita și prin reprezentare, caz în care este necesar un mandat scris.

 Adunarea Generală de alegeri se desfășoară o dată la 3 ani și se convoacă de către Consiliu Director cu 30 de zile înainte de data stabilită.

 Adunarea Generală poate fi ordinară și extraordinară.

 Adunarea Generală ordinară se întrunește anual sau ori de câte ori este nevoie și se convoacă de către Consiliul Director cu 30 de zile înainte de data stabilită.

Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către Consiliul Director sau la cererea a cel puțin 1/3 din totalul membrilor săi cu 30 de zile înainte de data stabilită.

Adunarea Generală lucrează în prezența a jumătate din numărul total al membrilor cu drept de vot și ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi (jumătate plus unu).

În cazul în care nu se întrunește cvorumul de jumătate din numărul total a membrilor cu drept de vot, Consiliul Director poate convoca o nouă Adunare Generală care se desfășoară cu membrii prezenți și care au drept de vot.

Modalitatea de exprimare a votului se hotărăște în Adunarea Generală prin vot deschis sau închis (secret).

Adunarea Generală de alegeri va alege din membrii săi un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

Art.4.3. . Deciziile în Adunarea generală ordinară sau extraordinară se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi cu drept de vot.

Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă (de exemplu zoom, teams etc.) sau în mod hibrid atât cu prezenţă fizică cât și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă în cazul în care membrii nu pot fi prezenţi la Adunare, iar procesul verbal al Adunării generale ordinare/extraordinare va fi semnat de către persoana care a prezidat ședinţa, respectiv Președintele Consiliului Director sau persoana delegată de către acesta din cadrul membrilor Consiliului Director.

Procesele verbale de prezenţă pot fi semnate de membrii inclusiv cu semnătură electronică extinsă. Procesele verbale de prezenţă trebuiesc semnate de către toţi membri care participă la Adunarea generală fie prin semnarea cu semnătură electronică pentru membri care sunt prezenţi prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare directă la distanţă, fie prin semnarea olografă a acestora de către membri care sunt prezenţi fizic la ședinţă.

Membrii care participă la Adunarea generală și nu au semnătură electronică extinsă sunt obligaţi să își asigure reprezentarea în cadrul ședinţei prin mandatari pentru a putea semna procesele verbale de prezenţă. În cazul în care nu își vor asigura reprezentarea aceștia nu își vor putea exprima votul în cadrul Adunării generale respective.

Membrii care solicită accesul la ședinţă în format online au obligaţia de a anunţa aparatul executiv al Asociaţiei despre acest aspect cu minimum 48 de ore înainte de data Adunării generale. În cazul în care nu se face această solicitare în conformitate cu termenul de mai sus Asociaţia are dreptul de a nu permite accesul prin intermediul mijloacelor electronice a membrilor respectivi.

Art.4.4. Propunerile de completare/modificare a ordinii de zi pot fi efectuate de oricare dintre membrii asociaţi prezenţi la Adunarea Generală, urmând ca propunerile de completare să fie validate și înscrise pe ordinea de zi în cazul exprimării votului membrilor reprezentând cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi la data Adunării generale.

Art.4.5. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • Aprobă planurile și programele de dezvoltare a asociației,
 • alege și revocă pe funcții membrii Consiliului Director,
 • apreciază activitatea Consiliului Director prezentată în fața Adunării Generale,
 • rectifică deciziile Consiliului Director privind respingerea cererilor de a deveni membru al Asociației, precum și contestațiile prin care un membru și-a pierdut calitatea de membru,
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs și încheierea exercițiului financiar pe anul precedent,
 • aprobă statutul Asociației și modificările acestuia,
 • alege cenzorul sau comisia de cenzori,
 • hotărăște cu privire la înființarea de sucursale și filiale ale Asociației,
 • hotărăște cu privire la lichidarea Asociației, precum și asupra destinației bunurilor Asociației după lichidare,
 • hotărăște în orice alte probleme cu privire la activitatea Asociației.

Art.4.6. Consiliul Director este organul exclusiv al Asociației și este compus din 3 membri un președinte, 1  vicepreședinți precum și un secretar general, aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani.

Din Consiliul Director este exclus orice care dintre membrii săi care absentează nemotivat la 2 ședințe consecutive. În cazul excluderii unui membru, Consiliul poate alege un altul care va fi validat la prima Adunare Generală.

Consiliul se întrunește în ședințe periodic, la convocarea secretarului cu cel puțin 7 zile înainte și ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 2 membri din consiliu.

Consiliul Director ia hotărâri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile se trec într-un proces-verbal semnat de toți membrii prezenți. În caz de egalitate votul președintelui este hotărâtor.

art.4.7. Consiliul Director are următoarele atribuții:

 • asigură îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale,
 • coordonează și conduce întreaga activitate, în vederea realizării scopului Asociației,
 • convoacă Adunarea Generală,
 • hotărăște schimbarea sediului Asociației,
 • validează cererile de adeziune și de retragere din Asociație,
 • decide cu privire la cererile de legitimare ca sportivi ai clubului și asupra cauzelor de recompensare sau sancționarea acestora,
 • Fixează cuantumul cotizațiilor,
 • alcătuiește planul de venituri și cheltuieli ,
 • stabilește participarea sportivilor perechilor și formațiilor la manifestările naționale și internaționale ,
 • desemnează antrenori și stabilește obiectivele acestora,
 • stabilește numărul și cuantumul salariilor, îndemnizațiilor și a stimulentelor materiale și le supune spre aprobare Adunării Generale,
 • dispune gestionarea fondurilor Asociației, în conformitate cu prevederile legale,
 • elaborează regulamentele de ordine interioară ale Asociației,
 • desemnează persoana cu drept de reprezentare și semnare în relația cu autoritățile bancare sau alte instituții publice sau private.

Art.4.8. Președintele Asociației are următoarele atribuții :

 • prezidează Adunarea Generală și conduce activitatea Consiliului Director,
 • urmărește respectarea prevederilor statutului și a celorlalte dispoziții legale,
 • reprezintă Asociația în relațiile cu terții,
 • semnează documentele contabile, corespondența și carnetele de membru ale Asociației. În lipsa președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de unul din vicepreședinții sau de altă persoană desemnate de președinte prin delegare.

Art.4.9.Vicepreședintele cu probleme organizatorice are următoarele atribuții;

 • Se ocupă de pregătirea profesională a sportivilor,
 • stabilește programul de antrenament al sportivilor,
 • nominalizează sportivii care participă la competițiile interne și internaționale.,
 • stabilește strategia de marketing a Asociației,
 • se ocupă de dosarele de sponsorizare și atragerea spinorilor.

Art.4.10. Secretarul General al Asociației are următoarele  atribuții;

 • convoacă organele de conducere pentru ședințele stabilite și întocmește procesul verbal al ședințelor,
 • ține evidența membrilor asociațiilor și a rezultatelor obținute de sportivii la competiții și spectacole.
 •  

Art.5 Fondurile și patrimoniul Asociației.

Art.5.1. Fondurile Asociației sunt alcătuite din:

 • taxa de înscriere și cotizația membrilor, în cuantum și regimul de plată stabilit în cadrul Adunării Generale,
 • venituri din activității proprii,
 • contribuții benevole provenite de la membrii Asociației, alte persoane fizice și juridice, instituții, organisme și diverse organizații, indiferent de domeniul de activitate, din țară și străinătate,
 • sponsorizări și donații din țară și străinătate,
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea de sume disponibile, în condițiile legii;
 • alte surse licite nominalizate și legale.

Art.5.2. Fondurile bănești ale asociației vor fi depuse în conturi bancare, în lei și valută deschise la o bancă agreată de asociație .pentru anul în curs nominalizarea surselor fondurilor este obligatorie la solicitarea fiecărui membru al asociației , ca și la solicitarea presei .ce fac excepție de la aceste prevederi situațiile în care donatorii, sponsorii sau beneficiarii menționează în scris dorința de ași păstra anonimatul .

Patrimoniul asociației poate cuprinde și alte bunuri materiale a căror utilizare se va face numai pentru realizarea scopului produs în prezentul statut.

Membrii consiliului răspund material sau după caz penal, de pagubele aduse Asociației dacă s-au produs din culpa lor.

Art. 6 Controlul activității asociației.

Art. 6.1.Controlul activității economico-financiare ale societății este realizat de cenzor, ales de adunarea generală pentru un mandat de 3 ani. Cenzorul nu poate exercita funcția de conducere exclusivă în cadrul asociației și nu face parte din membrii fondatori. Cenzorul va prezenta Adunării Generale raportul asupra activității financiare a Asociației.

Art.6.2. La sfârşitul mandatului, toţi membrii Consiliului director şi ai Comisiei de cenzori sunt obligaţi să predea actele şi documentele Asociaţiei cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal întocmit în acest sens de secretarul Asociaţiei.

Art.7 Recompense și sancțiuni.

Art.7.1. Pentru rezultatele deosebite la competițiile interne și internaționale, pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea asociației, se pot acorda recompense:

 • Titlul de membru de onoare al Asociației,
 • Titlul de președinte sau vicepreședinte de onoare,
 • Diplome de onoare, Premii în bani sau obiecte.

Art.7.2. Pentru abateri de la prezentul statut, de la celelalte regulamente ale asociației și ale FRD se, precum și de la normele de sportivitate, consiliul director poate acorda următoarele sancțiuni:

 • avertisment scris,
 • amendă,
 • suspendarea temporară din activitate,
 •  

Membri supuși sancționăm pot face apel la adunarea generală pentru anularea deciziei.

Art.8. Dispoziții finale.

Art.8.1.Culorile Clubului de Dans Sportiv Hobby Dance sunt: alb – albastru Asociația are  steag, siglă și ștampilă.

Art.8.2. Prezentul statut se completează cu dispozițiile legale în materie civilă și cu regulamentul de organizare și funcționare.

Art.8.3. Dizolvarea și lichidarea Asociației Clubului de Dans Sportiv Hobby Dance se poate face în condițiile legii și anume:

 • când nu-și mai realizează scopul pentru care a fost constituit,
 • prin hotărârea adunării generale,
 • prin hotărâre judecătorească .

Art.8.4Lichidarea se face cu respectarea O.G. 26/20000, bunurile și valorile rămase se distribuie alte asociații  sportive cu aceleași obiect de activitate sau scop.

Art.8.5.Statutul Asociației Clubului de Dans Sportiv Hobby Dance a fost adoptat în adunarea generală din data de 15-03-2023 și adus la cunoștința tuturor membrilor Asociației care au fost de acord cu acesta, urmând a depus la judecători sectorului.

Cursuri dans

Cursuri dans sportiv

Cursuri de dans

Clubul de dans sportiv Hobby Dance

Cursuri dans copii

Cursuri de dans copii

Cursuri de dans Bucuresti

Dansatori profesionisti

Dansatori evenimente

Dans nunta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.